0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลตาคลี

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย 

1. เพศหญิง (โสด/สมรส) อายุระหว่าง 20 - 40 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) ขึ้นไป

3. มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานในชุมชนได้

4. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

5. ถ้าผ่านการอบรมนวด 150 ชั่วโมง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลตาคลี เท่านั้น)

วันรับสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 27 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัตงานที่ งานทันตกรรม กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ โรงพยาบาลตาคลี

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย 

1. เพศหญิง (โสด/สมรส) อายุระหว่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

3. มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานในชุมชนได้

4. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลตาคลี เท่านั้น)

วันรับสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย 

1. เพศหญิง (โสด/สมรส) อายุระหว่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

3. มีใจรักในงานบริการ

4. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลตาคลี เท่านั้น)

วันรับสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน 1 อัตรา คือ

 1. พนักงานเปล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา(ชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

 1. เพศชาย (โสด/สมรส)อายุระหว่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

 2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

 3. ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 4. มีใจรักในงานบริการ

 5. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

วันรับสมัคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) หลักฐานการสมัครและรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (พนักงานเปล.pdf)พนักงานเปล.pdf[เอกสารแนบท้าย]269 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ