วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

เป็นรพช.แม่ข่ายระดับ M2  ที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอตาคลี  และเครือข่ายบริการอย่างมีคุณภาพ

2. สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ  และสามารถพึ่งตนเองได้

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของการจัดระบบบริการ และส่งเสริมความสุขในชีวิต

4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม (Core Values) : MOPH R3

M : Mastery เป็นนายตัวเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
R : Record ถึงพร้อมข้อมูล
R : Race เพิ่มพูนแข่งดี
R : Robust สามัคคีมุ่งมั่น

พิมพ์อีเมล