นโยบายของผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตาคลี ปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลชุมชน /ทุติยภูมิ 2.2

วิสัยทัศน์  (vision)

เป็นรพช.แม่ข่ายระดับ M2  ที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ  (mission)

1. จัดให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอตาคลี  และเครือข่ายบริการอย่างมีคุณภาพ

2. สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ  และสามารถพึ่งตนเองได้

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของการจัดระบบบริการ และส่งเสริมความสุขในชีวิต

4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมหลัก  (core values)

H        = Holistic care :การดูแลแบบองค์รวม

= Humanized  health care : การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

O       = Organization  Learning  : องค์กรแห่งการเรียนรู้

S        = Social   Responsibility :ความรับผิดชอบต่อสังคม

P        = Patient  / Customer   Focus  : มุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับบริการ

I         = Improvement  Continuity : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T        = Teamwork  and  Value  of   staff  : การทำงานเป็นทีมและให้คุณค่าแก่บุคลากร

A        = Achievement :มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

= Agility :ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น

L        = Lean :ปรับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกโดยมุ่งเน้นเพื่อความปลอดภัย

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)]

1.       การให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2.2

2.       การส่งเสริมป้องกันโรค 

3.       การทำงานกับชุมชน/การสร้างภาคีเครือข่าย 

4.       การดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   

 

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)

1.       ทีมงานเข้มแข็ง มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.       ผู้นำ คนรุ่นใหม่  ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริการ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 

3.       คลินิกพิเศษเฉพาะโรค มีไอซียู ใน รพช.

4.       มีแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรมีศักยภาพ

5.       เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

6.       ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี/เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทันสมัย

7.       ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านสุขภาพ

8.       อาคาร สถานที่ พร้อมต่อการไห้บริการ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)

1.       การจัดบริการ NICU   

2.       Stroke Unit / Intermediate Care

3.       CAPD Department

4.       ศูนย์การดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อ ใน รพช.

5.       ตึกสงฆ์อาพาธ

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

1.       ส่งเสริมให้ประชาชนทุกมีสุขภาพดี และเป็นที่พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

2.       เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3.       บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเพียงพอ และมีมีความสุข 

4.       มีระบบการบริหารที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)

1.     เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีระบบคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร การจัดบริการ และด้านวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

2.     เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงทั้ง สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญา และทางสังคม บูรณาการสุขภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

3.     เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

 

บริการหลัก

          ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม

 

ความท้าทาย

1.    การพัฒนาการดูแลในกลุ่มโรคสำคัญ LTC, DM, HT, CKD, CVD  Teenage Pregnancy ยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ,Sepsis  STEMI Stroke  TBI    Birth Asphyxia PPH TB  พัฒนาการเด็ก 

2.    การจัดระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่

3.    การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมสาขา Service plan ตามศักยภาพ รพ.ระดับ M2

4.    การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย เช่น Soft ware ระบบการรายงานความเสี่ยงออนไลน์   สารสนเทศ PNC DM   T Refer Sepnet  การดูแลต่อเนื่องโดยใช้ Thai COC

5.    การจัดการด้านยาที่ปลอดภัย  ; RDU  , Medical Reconciliation

6.    การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

7.    การพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการจัดระบบบริการ เช่น  การพยาบาลเฉพาะทาง ตามสาขา Service Plan, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ไหญ่ , การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , การพยาบาล Intermediate care 

8.    การสร้างความผูกพันของบุคลากร  ด้าน  ค่าตอบแทน,ผ่อนคลาย,ไฝ่หาความรู้

9.    ความต่อเนื่อง / ยั่งยืนของระบบการพัฒนาคุณภาพ

10.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปลอดภัย  ระบบบำบัดน้ำเสีย

11.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

12.ระบบบริหารการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างรายได้ ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตัวแปร/เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.

 

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ

1.    กลุ่มแม่และเด็ก: BA, PPH, PIH, GDM

2.    กลุ่ม Acute: MI, Stroke, อุบัติเหตุ,Multiple trauma, HI

3.    กลุ่ม ติดเชื้อ:  sepsis, TB, Pneumonia

4.    กลุ่ม เฉพาะ: Teenage pregnancy สุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย

5.    กลุ่ม เรื้อรัง: DM, HT, COPD, CA , CKD

 

จุดเน้น/เข็มมุ่ง ปี 2562

1.    GREEN & CLEAN Hospital

2.    8 in  2 P Safety

3.    ชั่วโมงความปลอดภัยในการจัดอัตรากำลังพยาบาล

4.    เพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ ให้รพ.

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.     สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2.     พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)

3.     พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านบุคลากร

4.     สนับสนุน พัฒนาระบบบริหาร อย่างมีธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์

1.         เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี

2.         เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

มาตรการ/แผนงาน

1.         การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอตาคลีทุกกลุ่มวัย

2.         การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3.         ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4.         การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ

1.         โครงการตั้งครรภ์คุณภาพก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

2.         โครงการค้นหาคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

3.         โครงการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัยอำเภอตาคลีปี 2562

4.         โครงการส่งเสริมการคุมกำเนิดป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสตรีวัยเจริญพันธุ์และวัยรุ่น

5.         โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกปี 2562

6.         โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี 2562

7.         โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอตาคลีปี 2562

8.         โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอำเภอตาคลีปี 2562

9.         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในรพ.สต. อำเภอตาคลี

10.     โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอตาคลีปี 2562

11.     โครงการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพอำเภอตาคลีปี 2562

12.     โครงการสุขาภิบาลอาหารได้มาตรฐานผู้บริโภคปลอดภัย

13.     โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตโรงพยาบาลตาคลี (ต่อเนื่อง) ปี 2562

14.     โครงการอบรมพัฒนาทีมพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอตาคลี

15.     โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวปี 2562

16.     โครงการสร้างเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแบบไร้รอยต่อปี 2562

17.     โครงการคัดกรองผู้ป่วย Blinding cataract อายุ 60 ปีในเขตอำเภอตาคลี

18.     โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพ

19.     โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลตาคลี

20.     โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตาคลี

21.     โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลดโลกร้อน (Green & Clean Hospital)

22.     โครงการอาหารปลอดภัยด้วยผักเกษตรอินทรีย์ปี 2562

23.     โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Thai COC (Thai  Care Cloud)

24.     โครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยปี 2562

25.     โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนปี 2562

26.     โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในโรงพยาบาล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)

เป้าประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่งถึงและเป็นธรรม

มาตรการ/แผนงาน

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

โครงการ

1.       โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ/แพร่กระจายเชื้อในการให้บริการสุขภาพ

2.       โครงการ Palliative Care สัญจรในโรงพยาบาลตาคลี

3.       โครงการเครื่องมือแพทย์ปลอดภัยมั่นใจได้

4.       โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและใส่ใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

5.       โครงการ NCD Clinic Plus อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

6.       โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU  Hospital) ปี 2562

7.       โครงการจัดการความรู้แบบบูรณาการสู่งานคุณภาพโรงพยาบาล

8.       โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Stroke เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

9.       โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการจัดตั้งหน่วยบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างทางช่องท้อง

10.   โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD

11.   โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI

12.   โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

13.   โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ Smart ECS Takli Hospital

14.   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านบุคลากร

เป้าประสงค์

           บุคลากรสาธารณสุขทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพียงพอ รวมถึงมีความสุขในการปฏิบัติงาน

มาตรการ/แผนงาน

1.    แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรตาม Service Plan

2.    สรรหา คัดเลือก ส่งเสริมการธำรงรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร

 

โครงการ

1.       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน (completency) ด้านการให้บริการของบุคลากร รพ.ตาคลีจ.นครสวรรค์

2.       โครงการประชุมวิชาการเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

3.       โครงการการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลในการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพซ้ำตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ

4.       โครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตาคลี

5.       โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับสหสาขาวิชาชีพ

6.       โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี  2562

7.       โครงการนิเทศทางคลินิกต่อการพัฒนาคุณภาพคุณภาพทางการพยาบาลรพ.ตาคลี

8.       โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลีเข้มแข็งระบบสุขภาพยั่งยืน

9.       โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลี

10.   การสำรวจดัชนีความสุขของคนทำงาน  (Happinometer)

11.   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนพัฒนาระบบบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

มาตรการ/แผนงาน

1.    พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐานตามหลัก ITA (Integrity and Transparency Assessment)

2.    พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน

3.    พัฒนาและส่งเสริมงานด้วยองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

4.    ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ

โครงการ

1.    โครงการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

2.    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตาคลี

3.    โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลี

4.    โครงการจัดการเรียนรู้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลี

5.    การเฝ้าระวังการบริหารด้านการเงินการคลังและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

6.    การพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการจัดบริการ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

·       ร้อยละของความครอบคลุมการให้บริการสุขภาพช่องปาก

·       ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

·       ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูง ดี สมส่วน

·       ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีดัชนีมวลกายปกติ

·       ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่ม ADL ≥ 12 คะแนน)

·       ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง

·       ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงลดลง

·       ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากกการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด

·       ร้อยละการตั้งครรภ์วัยรุ่น (Teenage Pregnancy)ลดลง

·       ผลการประเมิน Green & Clean Hospital

·       ผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)

·       อัตราตายรวม

·       อัตราตายปริกำเนิด

·       อัตราตายทารก

·       อัตราตายผู้ป่วย Sepsis

·       อัตรามารดาตาย

·       อัตราตาย STEMI

·       อัตราตาย Stoke

·       อัตราตาย COPD

·       อัตราการ Refer in , out , back  จำแนกรายโรค

·       อัตราการ Re-admit รายโรค

·       อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่กลับเป็นซ้ำ

·       ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการ

·       ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

·       DHS ผ่านการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป

·       PCC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

·       ร้อยละของผู้ป่วย Chronic Renal Failure มีการลดลงของ eGFR<4ml/นาที/1.73ตร.ม/ปี

·       ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดตามเป้าหมายการคัดกรองต้อกระจกโดยโปรแกรม Vision 2010

·       ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล

·       ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานคุมน้ำตาลได้

·       อัตราการรับไว้รักษาผู้ป่วย COPD / แสนประชากร

·       ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย

·       อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด และ PCI ของผู้ป่วย STEMI

·       อัตราตายจากอุบัติเหตุการจราจร

·       ความคลาดเคลื่อนทางยาทุกช่องทาง

·       อัตราการเข้าถึงยาซ้ำ (ADR)

·       อัตราการสำรองเวชภัณฑ์ยาขาดคลัง

·       อัตราการเกิด Acute exacerbation 

·       ผู้ป่วยเบาหวาน HbA1C <7

·       โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ผ่านเกณฑ์

·       อัตราการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

·       อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

·       ร้อยละการดำเนินงาน Emergency Care System คุณภาพ

 

ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านบุคลากร

·       ร้อยละดัชนีวัดความสุข

·       ร้อยละความผูกพันต่อองค์กร

·       อัตราการ Turnover rate

·       ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน

 

ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุน พัฒนาระบบบริหาร อย่างมีธรรมาภิบาล

·       คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

·       หน่วยงานนำผลงานพัฒนาคุณภาพไปใช้ประโยชน์

พิมพ์อีเมล