0 5680 1111

  • หน้าแรก

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้ป่วย “ นวัตกรรม ธง 4 สี ดูแลชีวีชาวเบาหวาน”

แผนการจัดการความรู้ รพ.สต.บ้านลาดทิพรส  เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้ป่วย “ นวัตกรรม ธง 4 สี ดูแลชีวีชาวเบาหวาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : 
1.เพื่อขยายเครือขายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยและลดความแออัดของผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ
2.เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกรดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองให้อย่างเหมาะสม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
4.ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวาน ครอบครัว และชุมชน เข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
5.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน
6.เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อไป

ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 
1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการติดตามเยี่ยมและรักษาต่อเนื่อง
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต
3.ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวมีสุขภาพมีสุขภาพกายและจิตดี มีความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
4.มีเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพที่มีความรู้อยู่ในชุมชนและเป็นตัวแทนของจนท.สาธารณสุข
5.ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 100 2. 100% 3. 100 % 4. 100% 5. 100%

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมองค์รวม
2.การเสริมสร้างพลังอำนาจกับผู้ดูแล
3.การพัฒนาระบบบริการ ขยายเครือข่ายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Attachments:
Download this file (KM_1.pdf)KM_1.pdf[ ]307 kB

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แผนการจัดการความรู้ รพ.สต บ้านลาดทิพรส เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระหว่างอาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ประสบการณการเจ็บป่วยด้วยโรคไขเลือดออกการไดรับการสนับสนุนในแต่ละขั้นตอน
ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 1. ทำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน อ.ตาคลี   จ.นครสวรรค์   
2. นำไปวางแผนป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงบูรณาการโดยมีส่วนรวมของประชาชน
3. เปนแนวทางและประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินการและพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน
เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 100 2. 100% 3. 100 %
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน
2.การพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน

Attachments:
Download this file (KM_2.pdf)KM_2.pdf[ ]222 kB

โครงการแสงสว่างหลังความมืดในตำบลตาคลี

แผนการจัดการความรู้โรงพยาบาลตาคลี เรื่องโครงการแสงสว่างหลังความมืดในตำบลตาคลี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : เสริมสร้างความรู้ทักษะ พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความยั่งยืนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 1.ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีส่วนร่วมในการดูแล (11หมู่บ้าน) 2.ความพึงพอใจผู้ป่วย/ครอบครัว
เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 1002. >80% 
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมองค์รวม
2.การเสริมสร้างพลังอำนาจกับผู้ดูแล
3.การพัฒนาระบบบริการ ขยายเครือข่ายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Attachments:
Download this file (KM_3.pdf)KM_3.pdf[ ]320 kB

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซ๊ซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 นั้น

     รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,285,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2562 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

   จังหวัดนครสวรรค์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

เนื้อหาอื่นๆ...

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ