This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
  • หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ,พนักงานเปล 1 อัตรา ,พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี 

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) จำนวน 1อัตรา

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

>>ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา)

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา)

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่ายเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

จัดซื้อจัดจ้าง

 

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัด นครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

 

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x