This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
  • หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ,พนักงานเปล 1 อัตรา ,พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี 

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) จำนวน 1อัตรา

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

>>ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา)

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน (ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา)

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่ายเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

>>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตาคลี ปีงบประมาณ 2564

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตาคลี ปีงบประมาณ 2564

>> ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลตาคลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัด นครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

 

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

>>ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x