0 5680 1111

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

เครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500.เอม.เอ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Binder2.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]5435 kB

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยเด็ก งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี

Attachments:
Download this file (Binder5.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]2135 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Binder4.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]2095 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ