0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลีมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยเด็ก งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

1. เพศหญิง (โสด / สมรส) อายุระหว่าง 18 - 35 ปีรับสมัครสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ​​ขึ้นไป

3. มีใจรักในงานบริการ

4. มีภูมิลำเนาในเขตตาคลี

วันรับสมัคร:  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

1. เพศชาย(โสด/สมรส) อายุระหว่าง 22 - 37 ปี นับถึงวันสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ขึ้นไป

3. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

4. ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันรับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

เชิญชวนรวมส่งผลงาน R2R และนวตกรรม

ในโครงการมหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ HA&KM ประจำปี 2560 ในปี 2558 โรงพยาบาลตาคลีใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีอายุระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลตาคลี ได้ปฏิบัติงานจนเกิดเป็นผลงานเด่น (Best Practice) และมีหลายผลงานได้รับรางวัลจากหน่วยงานผู้จัด แต่หน่วยงานและบุคลากรบางส่วนยังไม่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเองให้องค์กรได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี จัดทำการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือเรียกสั้นๆ ว่า KM) มาเป็นแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

               ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ Ha & KM ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานองค์กร

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 อำเภอตาคลี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พญ.ศรุตา ช่อไสว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาคลี ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคลี และในภาคค่ำ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาคลี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ