0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานผู้ป่วยชาย งานห้องคลอด งานหลังคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น บัดนี้โรงพยาบาลตาคลี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ จึงขอประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศแผน.pdf)ประกาศแผน.pdf[ ]690 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ