• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

yes  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

yes ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย สำนักเผ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

yes  หนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือประทับตรา ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือประทับตรา ถึงกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม

► หนังสือประทับตรา ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13

 

แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

yes แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดย กระทรวงสาธารณสุข

yes หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 449 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

พิมพ์อีเมล