0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตาคลี

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย 

1. เพศหญิง (โสด/สมรส) อายุระหว่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

3. มีใจรักในงานบริการ

4. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลตาคลี เท่านั้น)

วันรับสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จำนวน ๑ รายการ คือเครื่องดมยาสลบชนิดสามแก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึง ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[เอกสารแนบท้าย]231 kB

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ตามประกาศโรงพยาบาลตาคลี ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[เอกสารแนบท้าย]501 kB

พิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ศรุตา ช่อไสว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในพิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธี ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมือวันที่ 9 มีนาคม 2559

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ