0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

1. เพศชาย(โสด/สมรส) อายุระหว่าง 22 - 37 ปี นับถึงวันสอบคัดเลือก

2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ขึ้นไป

3. มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอตาคลี

4. ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันรับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ