0 5680 1111

เชิญชวนรวมส่งผลงาน R2R และนวตกรรม

ในโครงการมหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ HA&KM ประจำปี 2560 ในปี 2558 โรงพยาบาลตาคลีใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีอายุระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลตาคลี ได้ปฏิบัติงานจนเกิดเป็นผลงานเด่น (Best Practice) และมีหลายผลงานได้รับรางวัลจากหน่วยงานผู้จัด แต่หน่วยงานและบุคลากรบางส่วนยังไม่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเองให้องค์กรได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี จัดทำการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือเรียกสั้นๆ ว่า KM) มาเป็นแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

               ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ Ha & KM ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานองค์กร

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ