0 5680 1111

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลตาคลี ผ่าน Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ