0 5680 1111

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น บัดนี้โรงพยาบาลตาคลี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ จึงขอประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศแผน.pdf)ประกาศแผน.pdf[ ]690 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ