0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

1. เพศชาย (โสด / สมรส) อายุระหว่าง 25- 45 ปีนับจากวันรับสมัครสอบ

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

3. มีภูมิลำเนาในเขตตาคลี

4. ผู้สมัครต้องผ่านการทหารแล้ว

วันรับสมัคร: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ