0 5680 1111

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิ

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (นวก.สาธารณสุข.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]1442 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

 ด้วยโรงพยาบาลตาคลีมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตามวุฒิ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดจำนวน 1 อัตราปฏิบัติงานที่งานกายภาพบำบัด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สป.สธ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่โรงพยาบาลตาคลีได้รับแจ้งผลการพิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% ซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปใคร่ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และระดับเขต 10% ขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)เอกสารแนบ[ ]2182 kB

ประกาศโรงพยาบาลตาคลีเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวันตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย

1. เพศชาย (โสด / สมรส) อายุระหว่าง 25- 45 ปีนับจากวันรับสมัครสอบ

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

3. มีภูมิลำเนาในเขตตาคลี

4. ผู้สมัครต้องผ่านการทหารแล้ว

วันรับสมัคร: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ