0 5680 1111

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้ป่วย “ นวัตกรรม ธง 4 สี ดูแลชีวีชาวเบาหวาน”

แผนการจัดการความรู้ รพ.สต.บ้านลาดทิพรส  เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้ป่วย “ นวัตกรรม ธง 4 สี ดูแลชีวีชาวเบาหวาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : 
1.เพื่อขยายเครือขายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยและลดความแออัดของผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ
2.เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกรดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองให้อย่างเหมาะสม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
4.ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวาน ครอบครัว และชุมชน เข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
5.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน
6.เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อไป

ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 
1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการติดตามเยี่ยมและรักษาต่อเนื่อง
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต
3.ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวมีสุขภาพมีสุขภาพกายและจิตดี มีความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
4.มีเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพที่มีความรู้อยู่ในชุมชนและเป็นตัวแทนของจนท.สาธารณสุข
5.ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 100 2. 100% 3. 100 % 4. 100% 5. 100%

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมองค์รวม
2.การเสริมสร้างพลังอำนาจกับผู้ดูแล
3.การพัฒนาระบบบริการ ขยายเครือข่ายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Attachments:
Download this file (KM_1.pdf)KM_1.pdf[ ]307 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ