0 5680 1111

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แผนการจัดการความรู้ รพ.สต บ้านลาดทิพรส เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระหว่างอาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ประสบการณการเจ็บป่วยด้วยโรคไขเลือดออกการไดรับการสนับสนุนในแต่ละขั้นตอน
ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 1. ทำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน อ.ตาคลี   จ.นครสวรรค์   
2. นำไปวางแผนป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงบูรณาการโดยมีส่วนรวมของประชาชน
3. เปนแนวทางและประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินการและพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน
เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 100 2. 100% 3. 100 %
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน
2.การพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน

Attachments:
Download this file (KM_2.pdf)KM_2.pdf[ ]222 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ