0 5680 1111

โครงการแสงสว่างหลังความมืดในตำบลตาคลี

แผนการจัดการความรู้โรงพยาบาลตาคลี เรื่องโครงการแสงสว่างหลังความมืดในตำบลตาคลี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
เป้าประสงค์ (Objective) : เสริมสร้างความรู้ทักษะ พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความยั่งยืนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : 1.ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีส่วนร่วมในการดูแล (11หมู่บ้าน) 2.ความพึงพอใจผู้ป่วย/ครอบครัว
เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1. 1002. >80% 
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.การพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมองค์รวม
2.การเสริมสร้างพลังอำนาจกับผู้ดูแล
3.การพัฒนาระบบบริการ ขยายเครือข่ายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Attachments:
Download this file (KM_3.pdf)KM_3.pdf[ ]320 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ