0 5680 1111

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ โรงพยาบาลตาคลี

แผนการจัดการความรู้ของ  การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ โรงพยาบาลตาคลี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
เป้าประสงค์ (Objective) : เพื่อให้การดูแลที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป้าหมายของตัวชี้วัด : มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1. ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ความรู้ในการวางแผนจำหน่าย
3. การประสานงานเครือข่าย สหวิชาชีพ 

Attachments:
Download this file (KM_4.pdf)KM_4.pdf[ ]297 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ