0 5680 1111

โครงการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู้ร่างกาย ในกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองหม้อ

แผนการจัดการความรู้ของรพ.สต.บ้านหนองแอก  เรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู้ร่างกายในกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองหม้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก 
เป้าประสงค์ (Objective) : เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในในกลุ่มเกษตรกร 
ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง : การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายในกลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมายของตัวชี้วัด : มีแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
2.พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
3.ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Attachments:
Download this file (KM_5.pdf)KM_5.pdf[ ]253 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ