ประกาศโรงพยาบาลตาคลี เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

     ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด ของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ ทั้งนี้โรงพยาบาลตาคลี จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล