ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

     ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 โดยผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินในวันที่ประมูล

     ผู้ใดมีความประสงค์ จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอได้ไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล