• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาออนไลน์เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-44 ปี ตอบแบบสอบถามออนไลน์ รายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ

พิมพ์อีเมล