ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ หลังลำดับที่ 40 และ 41 จำนวน 2 หลังของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

พิมพ์อีเมล