ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กเรย์ ขนาด 500 เอม.เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 002/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น การประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ขนาด 500 เอม.เอ จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจซี เฮทล์แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,549,800.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

พิมพ์อีเมล