0 5680 1111

คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตาคลี ปี 2557

1. แพทย์หญิงศรุตา  ช่อไสว   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี    ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์นที   ฟักนาค   นายแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ
3. ทันตแพทย์ยุพาพรรณ  จามรเนียม   ทันตแพทย์ชำนาญการ    กรรมการ
4. นางสาวสิริพร  วงษ์สีทอง   เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
5. นางจุฑามาศ  จั่นนก   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
6. นางศิริกุล  ศิษยนเรนทร์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
7. นางสุมาลี  ทวีปวรเดช   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
8. นางสิริกัญญา  เรือนจว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
9. นางราตรี  นิลวัชราภรณ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
10. นางสาวจันทร  สังข์สุวรรณ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
11. นางผอบทิพย์  สุธาภรณ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
12. นางวาริพิน  ศุภวารี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
13. นางจริยา  เพ็งมีศรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 14. นางกมลลักษณ์  เกษประทุม   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
         
         

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ