0 5680 1111

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2 ที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุขอย่างยั่งยืน "


พันธกิจ (Mission)

1.จัดให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอตาคลี และเครือข่ายบริการอย่างมีคุณภาพ
2.สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของการจัดระบบบริการและส่งเสริมความสุขในชีวิต
4.ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยม (Values)

H = Holistic care : การดูแลแบบองค์รวม

   = Humanized health care : การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

O = Organization Learning : องค์กรแห่งการเรียนรู้

S = Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม

P = Patient / Customer Focus : มุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับบริการ

I = Improvement Continuity : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T = Teamwork and Value of staff : การทำงานเป็นทีมและให้คุณค่าแก่บุคลากร

A = Achievement : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

   = Agility : ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น

L = Lean : ปรับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก โดยมุ่งเน้นเพื่อความปลอดภัย

 

ความท้าทาย

- การพัฒนาการดูแลในกลุ่มโรคสำคัญ LTC, DM, HT, CKD, CVD ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) ยาเสพติด
  โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์

- การจัดระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมสาขาตามศักยภาพ รพ.ระดับ M2 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย เช่น Soft ware ระบบบริการของสถานบริการให้เครือข่าย
   ระบบการให้คำปรึกษา

- การจัดการด้านยาที่ปลอดภัย

- การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

- การจัดระบบโครงสร้าง / สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปลอดภัย

- การพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการจัดระบบบริการ

- ความต่อเนื่อง / ยั่งยืนของระบบการพัฒนาคุณภาพ

 

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ