0 5680 1111

รางวัลและความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2531

•    คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาคลีได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  18  คน  จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กรณีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชนรถไฟ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ของจังหวัดนครสวรรค์ในโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการ  และหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2533 

•    ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศในงานด้านสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2534 

•    ได้รับรางวัลคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในเขตเมือง (คปสอ.ม.)  อันดับ 3 ของประเทศในการประกวด  ตามโครงการ พบส.

พ.ศ. 2535 

•    ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 2 ของประเทศใน การพัฒนางานระบบบริการสาธารณสุข

พ.ศ. 2538

•    ได้รับรางวัลคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในเขตเมือง(คปสอ.ม.) ดีเด่นในเขต 8 และได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ด้านภาพลักษณ์ขนาด  60 เตียงขึ้นไป     จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2539 

•    ชนะเลิศการประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต  8  และได้รับรางวัลโรงพยาบาลตัวอย่าง  ด้านทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2540

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สถานบริการสาธารณสุขดีเด่น  ในโครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า เขต 8

พ.ศ. 2541

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการพัฒนาบริการ ด้านสาธารณสุข

พ.ศ. 2542

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงพยาบาลชุมชนดีเด่นด้านกิจกรรม  5 ส  จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2543

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงพยาบาลชุมชนดีเด่นด้านกิจกรรม  5  ส จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น  ด้านการให้บริการสาธารณสุขในเขต  8

พ.ศ. 2544

•    ผ่านการประเมิน “สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน”  ระดับทอง ในโครงการสถานที่ทำงาน  น่าอยู่  น่าทำงาน

พ.ศ. 2545

•    ได้รับรางวัลงานสุขภาพจิตดีเด่น  อันดับ 1 เขต 8 และรางวัลชนะเลิศศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2546

•    ได้รับรางวัลงานสุขภาพจิตดีเด่น  อันดับ  1  ระดับประเทศ  อำเภอตาคลีได้รับรางวัล ด้านการดูแลบำบัดผู้ติดยาเสพติด “ระดับดี”  ของประเทศ
•    ผ่านการประเมิน  “สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน”  ระดับทอง ในโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่  น่าทำงาน
•    ชนะเลิศศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่น  ระดับจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2547

•    รางวัลเกียรติยศ  นวัตกรรมด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่นประเภทการให้บริการระดับ “เงิน”
•    ผ่านการประเมิน “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ” จากสำนักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
•    คปสอ.ตาคลีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ของจังหวัดนครสวรรค์  “งานสารเสพติดและสุขภาพจิตดีเด่น”

พ.ศ. 2548

•    ผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ จากสำนักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
•    ได้รับรางวัลการดูแลผู้ป่วย ระดับ  “ดีเด่น”  ในมหกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน จัดโดยโรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2549

•    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชการคืนชีวิตใหม่   และสร้างกำลังใจในผู้มีปัญหาสุขภาพจิต”  จากกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
•    ได้รับโล่เกียรติคุณ  “หน่วยบริการที่มีการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน  ระดับอำเภอดีเด่น”  อันดับที่ 1  เขต 3  จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
•    คปสอ.ชนะเลิศ “ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว” ของจังหวัดนครสวรรค์ 
•    ชนะเลิศการประกวด “โครงการประกวดส้วมสุดยอดแห่งปี” ของจังหวัดนครสวรรค์
•    ผ่านการประเมิน   “สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน”  ระดับทองในโครงการสถาน ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
•    ชนะเลิศการประกวด  “โครงการ หัวใจดี มีหุ่นสวย รวยพลัง” ของจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.2550

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ“ผลงานนวตกรรมสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการดีเด่น” จังหวัดนครสวรรค์เขต 3
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี”  ของจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 และภาคเหนือ 
•    ผ่านการประเมินมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยระดับดีมากและได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนครสวรรค์  
•    ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
•    ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน  “สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน”

พ.ศ.2551

•    ผ่านการประเมิน (ซ้ำ)  โรงพยาบาลคุณภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากสำนักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
•    ได้รับรางวัล Humanized  Healthcare  Award  ในการประชุมระดับชาติ  HA  National  Forum ครั้งที่  9
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว”  ดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ระดับเขต ปี  พ.ศ. 2551  
•    คปสอ.ตาคลี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “การพัฒนาส้วมสาธารณะ”  ของจังหวัดนครสวรรค์
•    ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน  “สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน”

พ.ศ.2552

•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัลชนะเลิศ “งานอนามัยแม่และเด็ก” เขต 18
•    โรงพยาบาลตาคลีได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนครสวรรค์ “การประเมินการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในหน่วยบริการสาธารณสุขในการประชุมวิชาการ “การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 9” พ.ศ.2552 จากกรมสุขภาพจิต
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม “ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประเภทหน่วยงานในชุมชน” ปี 2552 จากสำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
•    เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลีได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดนครสวรรค์ “ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดหลัก”
•    ผ่านการประเมิน สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับทอง”
•    ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ” ประจำปี 2552 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

พ.ศ.2553

•    ผ่านการประเมินงานสมาธิบำบัด “ดีเยี่ยม” จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง” เขต 18
•    โรงพยาบาลตาคลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จังหวัดนครสวรรค์
•    ได้รับรางวัลเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ดีเด่น “ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับจังหวัด
•    โรงพยาบาลตาคลี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การนำเสนอผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ./รพช./PCU” ในการประชุมวิชาการบูรณาการงานสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัลที่ 3 ระดับดี “สถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
•    เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาคลีได้รับรางวัลระดับเขต “ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว”
•    ผ่านการประเมินสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับทอง”
•    โล่ประกาศเกียรติคุณรับรองสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับดีมาก”
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัล “องค์กรที่ให้บริการทางสังคม” ดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสังคมแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2554

•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม: 3 ดี” ประเภทโรงพยาบาลตั้งแต่ 60 เตียง ขึ้นไป
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “งานสมาธิบำบัด” ของจังหวัดนครสวรรค์
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เครือข่ายบริการสุขภาพดีเด่นงานสุขภาพจิต” ระดับประเทศ
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงพยาบาลดีเด่นระดับเขต 18  ในโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน”
•    โรงพยาบาลตาคลีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน“งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”
•    “เครือข่ายชมรมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอตาคลี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขต 18
•    ได้รับรางวัล “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” ระดับจังหวัด
•    ผ่านการประเมิน “โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว” ระดับทอง
•    ผ่านการประเมิน”งานแพทย์แผนไทย” และได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนครสวรรค์
•    ได้รับรางวัล “ผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพดีเด่น” ระดับภาคเหนือ
•    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ “นวัตกรรมเครือข่ายบริการสุขภาพ”
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เครือข่ายบริการสาธารณสุขดีเด่นด้านอนามัยแม่และเด็ก”ระดับจังหวัด
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ของจังหวัดนครสวรรค์
•    ผ่านการประเมิน สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับทอง”
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน”

พ.ศ.2555

•    ได้รับรางวัล ดีเด่น “การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ” เขตตรวจราชการที่ 18
•    ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม ประเภทจัดบอร์ดนิทรรศการ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 18
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวตกรรมดีเด่น “มหันตภัยจากมหาอุทกภัย” เขต 18
•    ผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ Re – Accreditation ครั้งที่ 2
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  Eco – Hospital Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•    เครือข่ายชมรมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอตาคลี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบเสริมสร้าง เครือข่ายชมรมจริยธรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน  จังหวัดนครสวรรค์
•    อำเภอตาคลีได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด “งานบำบัดรักษาสารเสพติด”
•    ผ่านการรับรองมาตรฐาน “การดำเนินงานคลินิกไร้พุง” (DPAC) ดีเด่น เขต 18
•    ได้รับประทานเกียรติบัตร ในโอกาสที่ผ่านการประเมิน (ซ้ำ) มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
•    ได้รับโล่ห์รางวัล “เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคระดับชุมชน” อย่างดีเสมอมา จากกระทรวงสาธารณสุข
•    ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เรื่อง มหาอุทกภัย 2554 “วิกฤตโอกาส ศรัทธา ศูนย์รับ – ส่งต่อผู้ป่วย” จากกรมควบคุมโรค
•    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการดำเนินงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ระดับภาค  “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน”  ระดับโรงพยาบาลชุมชน
•    ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงาน ดีเด่น “การดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 (Easy Asthma – COPD treatment) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ”
•    ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ระดับดีเด่น จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
•    ได้รับโล่ห์รางวัล “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง” 5 ปี ซ้อน
•    ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  การนำเสนอผลงานดีเด่น รูปแบบการจัดนิทรรศการ สาขา “ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”  จากเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3
•    ได้รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2555 “เครือข่ายบริการจิตเวช” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
•    ได้รับเกียรติบัตร นำเสนอผลงานเด่น เรื่อง การเรียนการสอน โดยใช้บริบทเป็นฐาน (CBL) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอตาคลี จากสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 18

พ.ศ.2556

•    ได้รับโล่ห์รางวัล “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน”
•    เครือข่ายชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลตาคลี ได้รับโล่ห์รางวัล “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แบบยั่งยืน” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
•    โรงพยาบาลตาคลีได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภท “ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)” จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
•    ได้ผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA Accreditation) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร ในงาน “องค์กรคุณภาพ จากโลกกว้างสู่กลางใจ” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.2557

•    รับประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบริการสุขภาพทีมีคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดหลักสูงเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ปี งบประมาณ 2556 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
•    ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน EMS RALLY ประจำปี 2557 จากเครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 3
•    รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “การดำเนินงานสมาธิบำบัด” ประจำปี 2556 จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
•    รับรางวัลที่ 2 “การนำเสนอผลงานดีเด่นรูปแบบนำเสนอด้วยวาจา สาขา R2R” ในการประชุมวิชาการมหกรรมวิชาการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2557
•    รับเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชวัยทำงานและผู้สูงอายุ” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2557 จากสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 3 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ