0 5680 1111

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลตาคลี

พ.ศ.2500       

•    เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ที่ดินที่สถานีอนามัยตั้งอยู่เป็นที่ราชพัสดุรวมกับที่ดินของที่ว่าการอำเภอตาคลีตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน
•    นายแพทย์สุนทร  ทองคง  เป็นนายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัย

พ.ศ.2512     

•    เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
•    นายแพทย์ขุนทอง  สุคติพันธ์  เป็นนายแพทย์หัวหน้าศูนย์การแพทย์และอนามัย (2502 – 2518)

พ.ศ.2518    

•    นายวิเชียร – นางศิริทัย ศุภวารี ได้มอบที่ดิน จำนวน 51 ไร่ 90 ตารางวา บ้านตาคลีใหญ่ เพื่อเป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
•    นายแพทย์พงษ์ชนก  ตัณฑเศรษฐี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2519 – 2520)

พ.ศ.2521         

•    เปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2521
•    นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2521 – 2525)

พ.ศ.2526     

•    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณและทำพิธีเปิดตึกให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2527
•    นายแพทย์ประเทือง  ตียะไพบูลย์สิน  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2526 – 2555)

พ.ศ.2538   

•    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ก่อสร้างตึกสูติกรรมและทำพิธีเปิดตึกให้บริการ                   แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2538

พ.ศ.2543       

•    ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินทำพิธีเปิดตึก  เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544

พ.ศ.2545   

•    ได้รับเงินบริจาคสร้างตึกอาคารแพทย์แผนไทย โดยคุณเล็ก – คุณก่องแก้ว  เติบศิริ  และทำพิธีเปิดตึกให้บริการวันที่  26  เมษายน  2545 

พ.ศ.2553

•    ได้รับยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 120 เตียง  ทำพิธีเปิดตึกเด็กเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2555

พ.ศ.2555

•    แพทย์หญิงศรุตา  ช่อไสว  นายแพทย์ชำนาญการ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี (วันที่ 1 ตุลาคม 2555  – ปัจจุบัน)

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ